Helsetilstand

test Sogn og Fjordane har ein førekomst av muskel-/skjelettlidingar som ligg over landsgjennomsnittet, medan førekomsten av hjarte-/karsjukdomar, nye krefttilfelle og tannrote blant 5-åringar ligg på landsnivå.

Talet på tilfelle av diabetes 2, talet på nye krefttilfelle og bruk av medisinar mot KOLS og astma aukar i Sogn og Fjordane.

Auken i nye krefttilfelle ligg over landsgjennomsnittet.Forklaring:

Den fyrste spalta, «Nivået», viser om indikatorverdien for Sogn og Fjordane i dag er betre (grøn farge), lik (gul farge) eller dårlegare (raud farge) enn landsgjennomsnittet.

Den andre spalta, «Utviklinga i fylket», viser om indikatorverdien for Sogn og Fjordane har blitt betre (grøn), er uendra (gul) eller blitt dårlegare (raud) i løpet av den perioden vi ser på. Perioden er ulik for dei forskjellige variablane, avhengig av kva datamateriale som er tilgjengeleg.

Den tredje spalta, «Utviklinga samanlikna med landet», viser om indikatorverdien for Sogn og Fjordane har utvikla seg betre (grøn), lik (gul) eller dårlegare (raud) enn landsgjennomsnittet i den perioden vi ser på.

Kvite celler viser at vi ikkje har tal.

Velg statistikk

Personar i kontakt med primærhelsetenesta etter diagnose

Psykiske lidingar

Hjarte- og karsjukdomar

Muskel- og skjelettlidingar

Nye tilfelle av kreft

Brukarar av legemiddel for type 2-diabetes

Brukarar av legemiddel mot KOLS eller astma

Tannhelse - Pasientar uten hol

Tannhelse - Pasientar med mange hol