Helserelatert åtferd

test Sogn og Fjordane ligg omlag på landsgjennomsnittet når det gjeld indikatorar for helserelatert åtferd.

Prosentdelen overvektige unge menn ligg langt over resten av landet.

I tillegg er og prosentdelen menn som røyker høgare enn landsgjennomsnittet.Forklaring:

Den fyrste spalta, «Nivået», viser om indikatorverdien for Sogn og Fjordane i dag er betre (grøn farge), lik (gul farge) eller dårlegare (raud farge) enn landsgjennomsnittet.

Den andre spalta, «Utviklinga i fylket», viser om indikatorverdien for Sogn og Fjordane har blitt betre (grøn), er uendra (gul) eller blitt dårlegare (raud) i løpet av den perioden vi ser på. Perioden er ulik for dei forskjellige variablane, avhengig av kva datamateriale som er tilgjengeleg.

Den tredje spalta, «Utviklinga samanlikna med landet», viser om indikatorverdien for Sogn og Fjordane har utvikla seg betre (grøn), lik (gul) eller dårlegare (raud) enn landsgjennomsnittet i den perioden vi ser på.

Kvite celler viser at vi ikkje har tal.

Velg statistikk

Røyking - gravide kvinner

Overvektige