Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

På alle folkehelseindikatorane innafor området fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø har Sogn og Fjordane ein betre score enn landsgjennomsnittet og utviklinga har vore positiv dei siste åra når det gjeld unge lovbnrytarar og mobbing i skulen. Samla sett, er utviklinga omlag som på landsplan for denne gruppa av indikatorar.

test

Forklaring:

Den fyrste spalta, «Nivået», viser om indikatorverdien for Sogn og Fjordane i dag er betre (grøn farge), lik (gul farge) eller dårlegare (raud farge) enn landsgjennomsnittet.

Den andre spalta, «Utviklinga i fylket», viser om indikatorverdien for Sogn og Fjordane har blitt betre (grøn), er uendra (gul) eller blitt dårlegare (raud) i løpet av den perioden vi ser på. Perioden er ulik for dei forskjellige variablane, avhengig av kva datamateriale som er tilgjengeleg.

Den tredje spalta, «Utviklinga samanlikna med landet», viser om indikatorverdien for Sogn og Fjordane har utvikla seg betre (grøn), lik (gul) eller dårlegare (raud) enn landsgjennomsnittet i den perioden vi ser på.

Kvite celler viser at vi ikkje har tal.

Velg statistikk

Lovbrot per 1000 innbyggjarar

Unge lovbrytarar per 1000 innbyggjarar

Mobbing i skulen

Friviljuge lag og foreiningar som får kommunalt tilskot