Folkesetnad

Med folkesetnad meinas grunnlagsdata om  tal innbyggjarar, alders- og kjønnsfordeling, sivilstatus, etnisitet, flyttemønster osv. Denne type informasjon er viktig i vurderinga av informasjonen elles, men kan også være vesentlig i seg sjølv som del av utfordringsbiletet for folkehelsa i kommunen. Ikkje minst vil utviklinga i folkesetnad påverke strategiske vegval som i neste omgang kan få konsekvensar for folkehelsa.

Sjå statistikk om folketalsutvikling i fylket.

Velg statistikk

Forventa levealder - kvinner

Forventa levealder - menn

Alderssamansetjing

Innvandring

​Utdanningsnivå