Levekår, livskvalitet, oppvekst og helse

Statistikken for fylket viser at Sogn og Fjordane framleis peikar seg positivt ut på mange levekårsindikatorar. Levekåra i fylket skil seg likevel mindre frå landsgjennomsnittet enn tidlegare. Dette gjeld i særleg grad indikatorar som måler utviklinga for born og ungdom.

Helsetilstanden i befolkninga kan skildrast ved hjelp av fleire indikatorar og det er svært mange faktorar som påverkar utviklinga i folkehelse. Vi har gruppert faktorane i tema etter Helsedirektoratet sin rettleiar til helseoversikt:

Helseoversikt - Oversikt over levekår og livsstil i Sogn og Fjordane

Helseoversikt - Oversikt over levekår og livsstil i Sogn og Fjordane

Dokumentet "Kunnskapsgrunnlag - Oversikt over levekår og livsstil i Sogn og Fjordane (oppdatert januar 2016)" er utarbeidd som følgje av krav og føringar for fylkeskommunen når det gjeld å halde oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer for denne. Vi publiserer også jamleg oppdatert folkehelsestatistikk her på Fylkesspegelen. 

Sogn og Fjordane peikar seg framleis positivt ut på mange levekårsindikatorar. Vi har små inntektsskilnader, høg levealder, og få born som lever i familiar med låg inntekt. Vi har færre born med einsleg forsytar, færre unge lovbrytarar og færre unge arbeidsledige enn landsgjennomsnittet. Trivsel på skulen målt ved 10. klasse er noko betre enn landsgjennomsnittet, og mobbing i skulen for same alderstrinn er vesentleg betre enn for landet. Det same gjeld fråfall i vidaregåande skule.

Levekåra i fylket skil seg likevel mindre frå landsgjennomsnittet enn tidlegare. Dette gjeld i særleg grad indikatorar som måler utviklinga for born og ungdom.


Andre relevante kjelder:

Folkehelsekoordinatorar/kontaktpersonar i kommunane

Samhandlingsbarometeret

Folkehelseprofil 2018 - Sogn og Fjordane 2018

Kommunehelsa statistikkbank - Folkehelseinstituttet

Folkesetnad

Velg statistikk

Forventa levealder - kvinner

Forventa levealder - menn

Alderssamansetjing

Innvandring

​Utdanningsnivå

Oppvekst- og levekår

Velg statistikk

Arbeidsløysa per kommune. Prosent

Hushald med låg inntekt

Born i hushald med låg inntekt

Born av eineforsørgjarar

Born med barnevernstiltak per 1 000 barn

Legedekning

Legedekning per kommune

Lesedugleik i grunnskulen

Trivsel i grunnskulen

Helse, miljø, skule og livsstil blant ungdom

Prosentdelen av elevar i VGS som fullfører

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

Velg statistikk

Lovbrot per 1000 innbyggjarar

Unge lovbrytarar per 1000 innbyggjarar

Mobbing i skulen

Friviljuge lag og foreiningar som får kommunalt tilskot

Skader og ulykkar

Velg statistikk

Hoftebrot

Trafikkulukker

Helserelatert åtferd

Velg statistikk

Røyking - gravide kvinner

Overvektige

Helsetilstand

Velg statistikk

Personar i kontakt med primærhelsetenesta etter diagnose

Psykiske lidingar

Hjarte- og karsjukdomar

Muskel- og skjelettlidingar

Nye tilfelle av kreft

Brukarar av legemiddel for type 2-diabetes

Brukarar av legemiddel mot KOLS eller astma

Tannhelse - Pasientar uten hol

Tannhelse - Pasientar med mange hol

Andre kjelder

Velg statistikk

Ungdataundersøkinga