Arbeidsløysa i Sogne-kommunane. Prosent

Arbeidsløysa i Sogn er generelt svært låg. Unnataket er Høyanger. Her auka arbeidsløysa sterkt frå 2008 til 2009 på grunn av konkursen i Fundo. I 2010 og 2011 gjekk arbeidsløysa sterkt ned att. Dei siste åra har det vore ein viss auke, og Høyanger har igjen høgast arbeidsløyse i Sogn. Også Årdal og Aurland har i periodar hatt litt høgare arbeidsløyse enn dei andre kommunane, men her har det vore ei positiv utvikling dei siste åra.


Sjå også statistikk om oppvekst- og levekår:

Arbeidslause per kommune
Arbeidslause (15-74 år)
Unge arbeidslause (15-29 år)


Arbeidsledighetstall frå NAV regnes av arbeidsstyrken (de som er i arbeid + de som ikke er i arbeid, men ønsker å være i arbeid). Andre regner arbeidsledighetsprosenten av hele befolkningen 15-74 år, men på denne måte blir mange som ikke er aktuelle for arbeidslivet med i grunnlaget.