Flyttestraumar inn og ut av fylket, 2010-2016

I perioden 2010-2016 har det vore registrert 16 320 flyttingar til Sogn og Fjordane frå dei andre norske fylka.
I den same perioden har det vore 19 000 flyttingar frå Sogn og Fjordane til dei andre norske fylka. Dette vil sei at Sogn og Fjordane har tapt til saman 2 680 innbyggarar til resten av landet i perioden 2010-2016. 

Dei norske fylka er her sortert i sju regionar. Regionane er som følger: 

Sjå også dei einskilde kommunesidene på fylkesspegelen for å sjå korleis utviklinga er på kommunenivå: