Brukarar av legemiddel mot KOLS eller astma

Sjølv om det har vore ein auke i prosentdelen av personar med KOLS eller astma i Sogn og Fjordane, så er det ein mindre del av innbyggarane i fylket råka enn på landsbasis.

Brukarar av legemidlar utlevert på resept til personar mellom 45 og 74 år. Brukarar definerast som personar som har henta ut minst ein resept i kalenderåret. Dersom ein brukar hentar ut fleire reseptar på same legemiddel blir vedkommande talt som brukar berre ei gong.


Variabeldefinisjon: 
Antall per 1000 innbyggjarar i det aktuelle alders- og kjønnssegmentet per år, angitt som gjennomsnitt over 3-årsperioder.

*Standardisert for alders- og kjønnssamansetjing. Standardiserte tal er tilrådd å nytte ved samanlikning mellom geografiske område, og når ein ser på utvikling over tid. Føremålet med standardisering er å redusere påverknaden av ulik alders- og kjønnsamansetjing når ein samanliknar grupper i tid og rom.