Muskel- og skjelettlidingar

Talet på personar, 0-74 år, i kontakt med fastlege eller legevakt per 1 000 innbyggjar per år. Dersom ein person har vore i kontakt med fastlege eller levegakt fleire gonger i løpet av kalenderåret med samme sjukdom/lidelse, blir vedkommande talt berre ei gong.


Variabeldefinisjon: 
Antall per 1000 innbyggjarar i det aktuelle alders- og kjønnssegmentet per år, angitt som gjennomsnitt over 3-årsperioder.

*Standardisert for alders- og kjønnssamansetjing. Standardiserte tal er tilrådd å nytte ved samanlikning mellom geografiske område, og når ein ser på utvikling over tid. Føremålet med standardisering er å redusere påverknaden av ulik alders- og kjønnsamansetjing når ein samanliknar grupper i tid og rom.