Årleg folketalsutvikling i Lærdal kommune

Folketalet i ein kommune blir påverka av tre faktorar: fødselsoverskotet, den netto innanlandske flyttinga og netto innvandringa. Dersom summen av desse tre faktorane blir positiv, vil folketalet i kommunen auke. 

Definisjonar:

Sjå også: Tal over kvartalsvis folketalsutvikling for kommunen