Verdiskaping. Per næring.

Dei viktigaste næringane med omsyn til verdiskaping i Sogn og Fjordane er tenesteyting, elektrisitets-, gass- og varmtvatnforsyning og industri. 


Jamt over er det små endringar i dei fleste næringane sine bidrag til verdiskapinga i fylket mellom 2008 og 2016, men bidraget frå elektrisitetsforsyning og industri ser ut til å følgje ein fallande trend. Samtidig har bidraget frå «Fiske, fangst og akvakultur» har vokse sterkt frå 2008 til 2016. 

Petroleums- og bergverksdriftsnæringa sitt bidrag til verdiskapinga er avgrensa her i fylket, men bidraget har auka mellom 2008 og 2016.


Klikk på knappen "Sammenlign..." under diagrammet for å vise fleire eller færre år i diagrammet.