Verdiskaping. Per kommune

Verdiskaping i kommunane heng saman med kommunanes storleik og næringsstruktur. 

Generalt har dei største kommunane, som Florø og Førde, størst verdiskaping, medan små kommunar som Solund og Balestrand har lite. 

Samstundes spelar naturlegvis næringsstrukturen i kommunane ei rolle. Kommunar prega av ein næringsstruktur med høg verdiskaping, som Årdal, har høg verdiskaping trass i at folketalet er relativt lågt. 

Sjå eigen side for verdiskaping per sysselsett i kommunane.