Stillingstilgang i HAFS-kommunane

HAFS-kommunane er små kommunar i ytre Sogn og ytre Sunnfjord. Helse, pleie og omsorg står for ein stor del av stillingstilgangen i desse kommunane. Stillingstilgangen har vore relativt stabil og det er ikkje store forskjellar mellom kommunane. Den store auken i Solund i 2016 er ikkje reell, men skuldast ein registreringsfeil.