Data til folkehelseoversikt

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkninga og dei positive og negative faktorane som kan verke inn på denne (jf. folkehelseloven). Oversikta må innehalde følgande tema:

Sjå meir informasjon i Helsedirektoratet sin rettleiar "God oversikt - en forutsetning for god folkehelse".


Datakjelder

Fylkeskommunen har ansvar for å støtte kommunane i arbeidet med å kartlegge og analysere helsetilstanden. Vi bidreg blant anna med redgjeving gjennom samlingar og seminar, og ved å gjere relevant statistikk lett tilgjengelig for kommunane.

fylkesspegelen kan du finne relevant statistikk på desse kommunesidene:

Fylkeskommunen samarbeider med Helse Førde og kommunane for å gjere opplysningar til bruk i folkehelsearbeidet tilgjengeleg for kommunane. Målet er å samle mange av dei relevante folkehelseindikatorane på ein plass. På samhandlingsbarometeret kan du finne eit utval indikatorar på folkehelseområdet.

Dokumentet "Kunnskapsgrunnlag - Oversikt over levekår og livsstil i Sogn og Fjordane" gir eit overblikk over folkehelsesituasjonen i fylket. Kun kan også sjå den løpande oppdateringa av kunnskapsgrunnlaget for Sogn og Fjordane ved å klikke på lenkja. 


Andre relevante kjelder: