Forventa levealder - kvinner

Forventa levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelegheitstabell. Statistikken viser 15 års gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for periodar på 15 år). 

Forventa levealder kan gje informasjon om helsetilstanden i befolkninga. På lands- og fylkesnivå er dette ein stabil og påliteleg indikator som gi informasjon om endringar over tid og om forskjellar mellom befolkningsgrupper. Indikatoren er informativ også på kommunenivå, forutsatt at det blir tatt hensyn til betydningen av tilfeldige svingingar.