Kva type bustader er det i Lærdal kommune?

Tabellen og diagrammet viser kor mange einebustader, tomannsbustader, rekkehus, kjedehus og andre småhus, bustadblokker, bygningar for bufellesskap, fritidsbustader og andre bygningstypar som er i kommunen. Tala inneheld både bebudde og ubebudde bustader. 


Definisjonar:
  • Einebustader: einebustad, einebustad med hybelleilighet, sokkelleilighet o.l. og våningshus.
  • Tomannsbustader: tomannsbustad og våningshus (tomannsbustad vertikal- eller horisontaldelt).
  • Rekkehus, kjedehus og andre småhus: rekkehus, kjedehus inkl. atriumhus, terrassehus og andre småhus med 3 bsutader eller meir.
  • Bustadblokker: store frittliggande boligbygg og store samanbygde bustadbygg på to etasjar eller meir.
  • Bygningar for bufellesskap: bu- og servicesenter, studentheimar/studentbolig og andre bygningar for bufellesskap.
  • Andre bygningstypar: bustader i garasjar, næringsbygg og andre bygningstypar som ikkje er bustadbygningar.
  • Fritidsbustad: fritidsbygningar (hytter, sommarhus o.l.), heilårsbustad og våningshus nytta som fritidsbustad. Bygningar med fleire bueiningar reknast som ei bygning.

I tillegg til bustadbygg og fritidsbustader vil bygningsmassen i ein kommune ofte bestå av industri- og lagerbygningar, hotell- og resturantbygningar, undervisnings-, kultur- og forskningsbygningar og helsebygningar. Sjå SSB.no eller ta kontakt for meir informasjon om bygningsmassen i kommunen.