Arbeidsløysa over tid samanlikna med landet. Prosent

Figuren viser at arbeidsløysa i Sogn og Fjordane ligg eit godt stykke under landsgjennomsnittet. Forskjellen har berre blitt større dei siste åra. Elles er utviklingstrekka nokså like for fylket og landet. I 2018 gjekk arbeidsløysa ned både i Sogn og Fjordane og på landsnivå. 


Arbeidsledighetstall frå NAV regnes av arbeidsstyrken (de som er i arbeid + de som ikke er i arbeid, men ønsker å være i arbeid). Andre regner arbeidsledighetsprosenten av hele befolkningen 15-74 år, men på denne måte blir mange som ikke er aktuelle for arbeidslivet med i grunnlaget.