Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Hyllestad

Ei rekkje miljøforhold har effekt på helsa. Eksempler er drikkevatnskvalitet, luftkvalitet, støy, tilrettelegging for gåande og syklande, og kvalitetar ved nærmiljøet som tilgang til friområde, friluftsområde osv. Sosialt miljø kan omfatte organisasjonsdeltaking, valdeltaking, kulturtilbod, sosiale møteplasser osv. Med omgrepa fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø refereres det til kap. 3 i folkehelselova.

Sjå fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Sogn og Fjordane


Helseoversikt - Oversikt over levekår og livsstil i Sogn og Fjordane

Helseoversikt - Oversikt over levekår og livsstil i Sogn og Fjordane

Dokumentet "Kunnskapsgrunnlag - Oversikt over levekår og livsstil i Sogn og Fjordane (oppdatert januar 2016)" er utarbeida etter krav og føringar for fylkeskommunen om å halde oversikt over helsetilstanden i fylket, og påverknadsfaktorar for denne.

Løpande oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for Sogn og Fjordane.Logo Samhandlingsbarometeret

I samarbeidet mellom fylkeskommunen, Helse Førde og kommunane jobbas det med å gjere opplysningar til bruk i folkehelsearbeidet i kommunane tilgjengeleg. Målet er å samle mange av dei relevante folkehelseindikatorar på ein plass.

Eit utval indikatorar på folkehelseområdet ligg no i Samhandlingsbarometeret. Alle indikatorane som skal inn under folkehelsevalet i barometeret er enno ikkje på plass.

Relevante kjelder:

Folkehelseprofil 2017 - Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Hyllestad kommune

Kommunehelsa statistikkbank - Folkehelseinstituttet