Folketalsframskriving for Hyllestad kommune etter aldersgrupper

Framskriving på kommunenivå henta frå SSB bassert på middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM)