Folkesetnad i Hyllestad

Med folkesetnad meinas grunnlagsdata om  tal innbyggjarar, alders- og kjønnsfordeling, sivilstatus, etnisitet, flyttemønster osv. Denne type informasjon er viktig i vurderinga av informasjonen elles, men kan også være vesentlig i seg sjølv som del av utfordringsbiletet for folkehelsa i kommunen. Ikkje minst vil utviklinga i folkesetnad påverke strategiske vegval som i neste omgang kan få konsekvensar for folkehelsa.

Sjå folketalsutvikling i Hyllestad

Sjå folketalsutvikling i Sogn og Fjordane


Helseoversikt - Oversikt over levekår og livsstil i Sogn og Fjordane

Helseoversikt - Oversikt over levekår og livsstil i Sogn og Fjordane

Dokumentet "Kunnskapsgrunnlag - Oversikt over levekår og livsstil i Sogn og Fjordane (oppdatert januar 2016)" er utarbeida etter krav og føringar for fylkeskommunen om å halde oversikt over helsetilstanden i fylket, og påverknadsfaktorar for denne.

Løpande oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for Sogn og Fjordane.Logo Samhandlingsbarometeret

I samarbeidet mellom fylkeskommunen, Helse Førde og kommunane jobbas det med å gjere opplysningar til bruk i folkehelsearbeidet i kommunane tilgjengeleg. Målet er å samle mange av dei relevante folkehelseindikatorar på ein plass.

Eit utval indikatorar på folkehelseområdet ligg no i Samhandlingsbarometeret. Alle indikatorane som skal inn under folkehelsevalet i barometeret er enno ikkje på plass.

Relevante kjelder:

Folkehelseprofil 2017 - Hyllestad kommune

Kommunehelsa statistikkbank - Folkehelseinstituttet