Folkesetnad i Hyllestad

Med folkesetnad meinas grunnlagsdata om  tal innbyggjarar, alders- og kjønnsfordeling, sivilstatus, etnisitet, flyttemønster osv. Denne type informasjon er viktig i vurderinga av informasjonen elles, men kan også være vesentlig i seg sjølv som del av utfordringsbiletet for folkehelsa i kommunen. Ikkje minst vil utviklinga i folkesetnad påverke strategiske vegval som i neste omgang kan få konsekvensar for folkehelsa.

Sjå folketalsutvikling i Hyllestad

Sjå folketalsutvikling i Sogn og Fjordane