Korleis bur innbyggarane i Hyllestad?

Tabellen og diagrammet viser kor stor del av innbyggarane i kommunen som bur trongt, på landbrukseigedom og kor mange personar det gjennomsnittlege er i kvar privathushaldning. 

Definisjonar: