Sysselsetjingsgrad. Per kommune

Hordnindal, Jølster og Førde hadde den høgste sysselsetjingsgrada av kommunane i fylket. 
 
I Noreg var sysselsetjingsgraden 67 prosent i 2018. I Sogn og Fjordane hadde kommunane Høyanger, Årdal, Fjaler og Bremanger lågare sysselsetjingsgrad enn landsgjennomsnittet. 
 

I tabellen under figuren vises tala tilbake til 2010. 

*Som følgje av endringar i SSB sitt rapporteringsgrunnlag er tala frå 2015 og seinare ikkje samanliknbare med tala før dette året