Kvar kjem innvandrarane i Hyllestad kommune frå?

Statistikken over innvandrarar og norskfødte med innvandrarforeldre viser kor mange personane som er busette i ein kommune som tilhøyrer desse to gruppene per 1. januar i eit gitt år og kva landbakgrunn dei har.

Definisjonar: