Lærlingundersøkinga

lærlingundersøkelsen Mobba

Lærlingundersøkinga er ei årleg obligatorisk undersøking der elever i fag- og yrkesopplæring får sei si meining om læring og trivsel. I Skoleporten er det mogleg å hente ut data på nasjonalt-, fylkes- og kommunenivå.

Figuren viser resultata frå undersøkinga i Sogn og Fjordane i skuleåret 2017-18 samanlikna med resultatet frå heile landet. Skalaen går frå 1-5, kor ein høg verdi betyr positivt resultat for alle indeksane, bortsett frå mobbing.

Dei ulike måla beskriver kvaliteten av opplæringa. Retten til eit fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring er regulert i opplæringslova kapittel 9a. Dette kapittelet blir også kalla elevane si arbeidsmiljølov.

Helse, miljø, skule og livsstil i Sogn og Fjordane

Skulen er ein sentral arena for barn og unge, og utgjer slik sett deira «arbeidsmiljø». I 2017 gjennomførte elevar i ungdomskule og vidaregåande skule Ungdata-undersøkinga. Føremålet var å kartlegge situasjonen innan helse, miljø, skule og livsstil for barn og unge i Sogn og Fjordane. 

Les mer om helse-, miljø og livsstil hjå unge.