Tal innbyggarar i grunnkretsane i Lærdal kommune

Tabellen under viser tal innbyggarar i kvar av grunnkretsane i kommunen. Kartet viser om grunnkretsane har fleire eller færre innbyggarar i dag enn i 2007. 

Ein grunnkrets er ei mindre geografisk eining. Ved å sjå på befolkningsutviklinga på grunnkretsnivå kan ein sjå om ulike områder i ein kommune utvikler seg likt eller ulikt.