Folketalsframskriving for Lærdal kommune etter aldersgrupper

befolkningsframskrivingar. Ei befolkningsframskriving er ei berekning av befolkninga si framtidige størrelse og samansetning. Til framskrivinga blir det nytta føresetnader om dei fire demografiske komponentane: framtidig fruktbarheit, dødlegheit, innanlandsk flytting og inn- og utvandring. Klikk her om du vil lese meir om SSB si befolkningsframskriving frå 2018.  


Framskrivingsalternativet som er vist på denne sida er SSB sitt MMMM-alternativ frå 2018. Folketalsutviklinga er fordelt på aldersgruppene 0-5 år, 6-15 år, 16-66 år og 67 år eller eldre.