Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Hyllestad kommune

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Hyllestad kommune.

*Tala for 2015 og seinare  er ikkje samanliknbare med tidlagare år, pga. nye datakjelder i SSB sin sysselsetjingsstatistikk.