Sysselsetjingsutvikling. Per næring. Sogn og Fjordane og Noreg

I 2018 hadde Sogn og Fjordane sysselsetjingsvekst innanfor Jordbruk, skogbruk og fiskeri, Industri, Elektrisitet og vassforsyning, Bygg og anleggsverksemd, Informasjon og kommunikasjon, Finansiering og forsikring, Teknisk og forretningsmessig tenesteyting og Personleg tenesteyting. 

Fylket hadde tap av arbeidsplassar innanfor Bergverksdrift og utvinning, Varehandel, Transport og lagring, samt Overnatting og servering. 


Sjå også Telemarksforsking si regionale analyse, for djupare analysar av sysselsetjingsutvikling.