Sysselsetjingsutvikling. Per næring. Sogn og Fjordane og Noreg

I 2017 hadde Sogn og Fjordane sysselsetjingsvekst innanfor Jordbruk, skogbruk og fiskeri, Elektrisitet og vassforsyning, Bygg og anleggsverksemd, Varehandel, Transport og lagring, Overnatting og servering, Teknisk og forretningsmessig tenesteyting og Sosialtenester. 

For dei fem fyrste av desse var den prosentvise veksten sterkare i Sogn og Fjordane enn den var i landet som heilskap, medan dei tre sistnemnde utvikla seg svakare i Sogn og Fjordane enn nasjonalt. 

Fylket hadde tap av arbeidsplassar innanfor Bergverksdrift og utvinning, Industri, Informasjon og kommunikasjon, Finansiering og forsikring samt Personleg tenesteyting. Samanlikna med landet som heilskap var den prosentvise utviklinga svakare i Sogn og Fjordane innanfor samtlege av desse. 


Sjå også Telemarksforsking si regionale analyse, for djupare analysar av sysselsetjingsutvikling.