Arbeidsløysa per fylke. Prosent


Figuren viser gjennomsnittleg tal på heilt ledige i prosent av arbeidsstyrken for 2018.


Med 1,5 prosent, har Sogn og Fjordane lågast arbeidsløyse i landet. Nærast er Oppland og Troms, begge med 1,6 prosent. Sogn og Fjordane skil seg klårt frå dei andre vestlandsfylke, som alle har like høg eller høgare arbeidsløyse enn landsgjennomsnittet. Ei årsak til dette at vi har forholdsvis lite oljeretta verksemd, og dermed ikkje fekk auke i arbeidsløysa som følgje  av nedgangen i oljesektoren.Arbeidsledighetstall frå NAV regnes av arbeidsstyrken (de som er i arbeid + de som ikke er i arbeid, men ønsker å være i arbeid). Andre regner arbeidsledighetsprosenten av hele befolkningen 15-74 år, men på denne måte blir mange som ikke er aktuelle for arbeidslivet med i grunnlaget.