Trafikkulukker

Skadde og drepne i trafikken er ein indikator på kor trygt det er å køyra, sykla eller gå langs vegane. Både den faktiske og opplevde tryggleiken påverkar folkehelsa.

Sjå også:
Drepne og alvorleg skadde i trafikken
Drepne og alvorleg skadde i trafikken. Indekserte tal
Personskadar og dødsfall i trafikkulukker 2010-2015
Drepne i trafikken fordelt på alder