Kvartalsvis folketalsutvikling

Folketalet i Sogn og Fjordane fall med 212 personar i løpet av oktober, november og desember 2018. Frå og med 2015 har folketalet gått ned kvart år i fjerde kvartal. 

Åtte kommunar hadde folketalsvekst i fjerde kvartal 2018: Sogndal (53), Jølster (10), Lærdal (8), Askvoll (7), Hornindal (6), Solund (6), Leikanger (3) og Balestrand (1). Resten av kommunane hadde ein nedgang i folketalet fjerde kvartal 2018.

 

Nettoinnvandring

Nettoinnvandringa (innvandra-utvandra) var på -118 personer i fjerde kvartal 2018. Innvandringa er lågare enn i same kvartal dei siste åra. Samstundes er utvandringa frå fylket relativt høg, noko den også har vore i fjerde kvartal dei siste tre åra. Ni kommunar hadde større inn- enn utvandring fjerde kvartal 2018. Høyanger hadde likt tal personar som vandra inn og ut, medan 16 kommunar hadde ein større utvandring enn innvandring: Fjaler (-64), Stryn (-28), Flora (-10), Aurland (-8), Luster (-7), Eid, Hornindal og Årdal (-6), Gloppen (-4), Naustdal, Gulen og Hyllestad (-3), Lærdal (-2), Bremanger, Vågsøy og Leikanger (-1).

 

Fødselsoverskot

Sogn og Fjordane hadde eit fødselsoverskot (fleire fødslar enn dødsfall) på -9 personar i fjerde kvartal 2018. Åtte kommunar hadde eit positivt fødselsoverskot i dette kvartalet, der Førde (14), Sogndal (12) og Eid (12) utpeikar seg spesielt.


*Ved å trykke på "sammenlign" knappen under figuren kan du sjå korleis tala har utvikla seg over tid for følgjande demografiske faktorar: 

Sjå også dei einskilde kommunesidene på fylkesspegelen for å sjå korleis utviklinga er på kommunenivå: