Kvartalsvis folketalsutvikling

Folketalet i Sogn og Fjordane fall med 161 personar i løpet av fyrste kvartal 2018. Der et 12 år sidan sist folketalsutviklinga i fylket var tilsvarande svakt i fyrste kvartal. 

Ti kommunar hadde folketalsvekst dette kvartalet: Luster (17 personar), Førde Jølster (begge 10), Vik og Selje (begge 7), Vågsøy (6), Sogndal (5),  Hyllestad (4),  Hornindal (3) og Høyanger (1).  Balestrand hadde nøytral utvikling, medan folketalet fall i dei resterande 18 kommunane.

Svak netto- innvandring

Den låge innvandringa er den viktigaste årsaka til at folketalsutviklinga i fylket er svak dette kvartalet. Vi må tilbake til 2007 for å finne eit år med tilsvarande svak innvandring i fyrste kvartal. 

Tre kommunar i fylket hadde nettoutvandring dette kvartalet: Fjaler (7), Førde (5) og Gulen (1). 

Innanlandsk flytting

Nettotalet for innanlandsk flytting er -217 i fyrste kvartal 2018. Det er omlag likt som same kvartal i fjor, men betydeleg svakare enn i 2015 og 2016. 

Fem kommunar hadde netto tilflytting fdette kvartalet: Luster (7 personar), Hornindal (5), Selje (4), Vågsøy (3) og Solund (1). Vik hadde nøytrale flyttetal dette kvartalet, medan dei resterande kommunane hadde netto- utflytting.

Fødslar og dødsfall

Fire kommunar hadde fødselsoverskot (fleire fødslar enn dødsfall) i fyrste kvartal 2018: Førde (16), Sogndal (8),  Jølster (4) og Luster (1). 


*Ved å trykke på "sammenlign" knappen under figuren kan du sjå korleis tala har utvikla seg over tid for følgjande demografiske faktorar: 

Sjå også dei einskilde kommunesidene på fylkesspegelen for å sjå korleis utviklinga er på kommunenivå: