Kvartalsvis folketalsutvikling

Folketalet i Sogn og Fjordane fall med 48 personar i løpet av juli, august og september 2018. Det er første gong sidan 2008 at folketalet fell i tredje kvartal.

Ti kommunar hadde folketalsvekst i tredje kvartal 2018: Sogndal (115), Fjaler (42), Førde (19), Gaular (12), Gulen (8), Solund (7), Årdal (6), Aurland (6), Gloppen (4) og Hornindal (1). I Balestrand og Askvoll var folketalet likt ved inngangen og utgangen av kvartalet, medan folketalet fall i dei resterande 14 kommunane.

 

Nettoinnvandring

Nettoinnvandringa (innvandra-utvandra) var på 167 personer i tredje kvartal 2018. Innvandringa er lågare enn i same kvartal førre år. Samstundes har utvandringa frå fylke vore relativt stabil i tredje kvarta over fleire år. Sju kommunar har dette kvartalet hatt større utvandring enn innvandring: Stryn (-2), Balestrand (-5), Gaular (-2), Selje (-2), Hornindal (-2), Vik (-1), Bremanger (-1). I Fjaler kommune var det heile 63 fleire som vandra inn til kommunen enn som vandra ut.

 

Nettoinnflytting (innanlands)

Nettotalet for innanlands flytting i fylket er -240 i tredje kvartal 2018. Dette er på same nivå som nettoinnflyttinga for tredje kvartal 2017. Ni kommunar hadde netto tilflytting dette kvartalet: Sogndal (88), Vik (5), Solund (4), Balestrand (4), Gaular (4), Hornindal (4), Gulen (1), Årdal (1) og Naustdal (1). Dei resterande 17 kommunane hadde fleire utflyttarar enn innflyttarar.  

Fødselsoverskot

Sogn og Fjordane hadde eit fødselsoverskot (fleire fødslar enn dødsfall) på 25 personar i andre kvartal 2018. 13 kommunar hadde fødselsoverskot i dette kvartalet, der Førde (28 personar) utpeikar seg spesielt.


*Ved å trykke på "sammenlign" knappen under figuren kan du sjå korleis tala har utvikla seg over tid for følgjande demografiske faktorar: 

Sjå også dei einskilde kommunesidene på fylkesspegelen for å sjå korleis utviklinga er på kommunenivå: