Kvartalsvis folketalsutvikling

Folketalet i Sogn og Fjordane fall med 133 personar i løpet av fjerde kvartal 2017. Det er minst 20 år sidan fylket har hatt like svak folketalsutvikling i tilsvarande kvartal.

Sju kommunar hadde folketalsvekst dette kvartalet: Eid (29 personar), Luster (19 personar), Gloppen (14), Sogndal (12 personar), Gaular og Jølster (begge 11 personar) og Solund 6 personar. Askvoll hadde nøytral utvikling, medan folketalet fall i dei resterande 18 kommunane.

Svak netto- innvandring

Den viktigaste årsaka til den svake folketalsutviklinga i fylket dette kvartalet var låg innvandring og høg utvandring. Vi må tilbake til år 2008  for å finne eit år med likelåg innvandring til fylket i 4. kvartal. Samstundes er utvandring svært høg. Dei siste tjue åra var det berre i 2016 at utvandringa var høgare enn i 2017. Til saman inneber det at vi må tilbake til år 2000 for å finne eit år med tilsvarande låge netto- innvandringstal.

16 Av kommunane i fylket hadde nettoinnvandring i fjerde kvartal, medan 10 hadde netto- utvandring. Kommunane med sterkast nettoinnvandring var Flora og Eid (begge 19 personar), og Sogndal (12 personar). Stryn (-9), Balestrand (-6) og Aurland (-5) hadde sterkart netto- utvandring.

Innanlandsk flytting

Innfyttinga til Sogn og Fjordane var noko lågare i fjerde kvartal 2017 enn i tilsvarande kvartal 2015 og 2016, men utflyttinga var også lågare enn desse åra slik at nettotala for innanlandsk flytting blei om lag på nivå med dei siste åra.

Fire kommunar hadde netto tilflytting frå resten av landet dette kvartalet: Eid (14 personar, Gloppen (12 personar), Gaular (10 personar), Jølster (6 personar), Askvoll (2 personar) og Fjaler (1 person). Luster og Balestrand hadde nøytrale flyttetal andsynes resten av landet, medan dei andre 20 kommunane hadde netto- utflytting.

Fødslar og dødsfall

Ti kommunar hadde fødselsoverskot (fleire fødslar enn dødsfall) i fjerde kvartal 2017. Fødselsoverskotet var sterkast i Sogndal, Luster og Førde (alle 11 personar), og svakast i Årdal (-11), Bremanger (-10) og Gulen og Gloppen (begge – 7 personar). 

*Ved å trykke på "sammenlign" knappen under figuren kan du sjå korleis tala har utvikla seg over tid for følgjande demografiske faktorar: 

Sjå også dei einskilde kommunesidene på fylkesspegelen for å sjå korleis utviklinga er på kommunenivå: