Kvartalsvis folketalsutvikling

Ved utgangen av juni 2017 var folketalet i Sogn og Fjordane 110 334 personar. Det er ni færre enn ved utgangen av førre kvartal.  Det er fyrste gongen på to år at utviklinga ikkje er positiv i andre kvartal.

Det er hovudsakleg to årsakar til at folkeveksten har stagnert. Den fyrste årsaken er at utflyttinga frå Sogn og Fjordane til andre delar av landet var høgare i andre kvartal 2017 enn på mange år. Den andre viktige årsaken er at nettoinnvandringa var lågare enn i 2015 og 2016. I andre kvartal 2017 var nettoinnvandringa 196 personar, mot 279 personar i 2015 og 356 i 2016. Fødselsoverskotet er derimot betre enn på fire år. Talet på fødde er om lag som før, medan talet på døde er noko mindre enn i dei føregåande åra.

Sidan oljeprisen fall hausten 2014 har Sogn og Fjordane hatt betre netto flyttetal enn tidlegare år. Dette kan ein tolke som ein konsekvens av at arbeidsløysa auka i dei andre vestlandsfylka i denne perioden, medan Sogn og Fjordane gjekk klar av dette. Dei svake flyttetala for Sogn og Fjordane dette kvartalet kan tolkast som ein konsekvens av at den økonomiske utviklinga elles i landet no er betra. 

*Ved å trykke på "sammenlign" knappen under figuren kan du sjå korleis tala har utvikla seg over tid for følgjande demografiske faktorar: 

Sjå også dei einskilde kommunesidene på fylkesspegelen for å sjå korleis utviklinga er på kommunenivå.