Barn i barnehagen per språkbakgrunn

Minoritetsspråklege barn er barn med eit anna morsmål (førstespråk) enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk. Mormål er det språket som blir brukt i daglegtale i heimen.

I Sogn og Fjordane er delen barn (1-5 år) som går i barnehage lågare for minoritetsspråkeleg barn, enn for ikkje-minoritetsspråkelege barn. For gruppa ikkje-minoritetsspråklege born ligg delen barn i barnehage på jamt over 93 prosent i åra 2013-2017, medan delen for barn med minoritetsbakgrunn i same tidsperiode har variert mellom 78,9 og 88,1 prosent.