Sysselsetjingsgrad kvinner

Sogn og Fjordane har den høgste sysselsetjingsandelen blandt kvinner av alle fylka i landet. 


*Som følgje av endringar i SSB sitt rapporteringsgrunnlag er tala frå 2015 og seinare ikkje samanliknbare med tala før dette året