Flyttestraumar innad i fylket

Diagrammet under syner dei største flyttestraumane (40 personar eller meir) i fylket i perioden 2010-2016. Kommunar som verken har hatt 40 innflyttarar frå eller 40 utflyttarar frå ein annan kommune er altså ikkje inkludert. Tabellen under syner total flytting inn og ut av enkeltkommunar til andre kommunar i Sogn og Fjordane.

Størst netto tilflytting frå fylket elles var det i kommunane Flora, Gaular, Eid og Leikanger. Kommunane med størst netto utflytting til andre delar av fylket i denne perioden var Jølster, Bremanger, Årdal og Høyanger.

Flyttestramar i fylket. Kjelde: SSB