Kommunal folkehelseoversikt

Helseoversikt - Oversikt over levekår og livsstil i Sogn og Fjordane

"Kunnskapsgrunnlag - Oversikt over levekår og livsstil i Sogn og Fjordane" gir eit overblikk over folkehelsesituasjonen i fylket.

For oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i den einskilde kommune viser vi til kommunen sitt folkehelseoversikdokument. Sjå kommunen si nettside eller ta direkte kontakt med folkehelsekoordinatoren/kontaktpersonen i kommunen for meir informasjon. 


Kommunen sitt ansvar for oversiktsarbeidet

Jf. Folkehelseloven skal kommunen ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkninga og dei positive og negative faktorane som kan verke inn på denne. Oversikta skal vere skriftleg og identifisere folkehelseutfordringane i kommunen, herunder vurdere konsekvensar og årsaksforhald.

Folkehelse i kommunalt planarbeid
Jf. Folkehelseloven skal oversikt over helsetilstand og påverknadsfaktorar i kommunen inngå som grunnlag for arbeidet med kommunen sin planstrategi.

Sjå meir informajson i Helsedirektoratet sin rettleiar: "God oversikt - en forutsetning for god folkehelse".


Data til kommunal folkehelseoversikt

Fylkeskommunen har ansvar for å støtte kommunane i arbeidet med å kartlegge og analysere helsetilstanden. Sjå meir informasjon om kva data som skal inn i folkehelseoversikten her.