Flyttestraumar inn og ut av Balestrand

Dei norske fylka er her sortert i sju regionar. Regionane er som følger: 

Tala er totale flyttetal for perioden 2010-2016.