Sysselsette per overlevde føretak ved femte overlevingsår. Fordelt på næring

Framstillinga syner gjennomsnittleg tal sysselsette personar per overlevde føretak, i det femte overlevingsåret etter etablering. 


For "Føretak etablert i 2004" syner tala sysselsette personar i år 2009, for "Føretak etablert i 2005" syner tala sysselsette personar i år 2010 osv. 

Samanlikna med landet som heilskap er talet på sysselsette per overlevde føretak i Sogn og fjordane noko lågare i dei fleste næringar. Ein bør likevel merke seg at innanfor næringa "Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting" har føretaka etablert i 2007, 2008 og 2010 sterkare sysselsetjingstal i Sogn og fjordane enn på nasjonalt nivå. Det er spesielt gledelig sidan dette er ei næring som frå før står svakt i fylket, men som er vesentlig for å skape kompetansearbeidsplassar i privat sektor. 


Trykk på "sammenlign" knappen for å sjå sysselsetjingstala for føretak etablert andre år.