Sysselsetjingsgrad menn

Sogn og Fjordane har den høgste sysselsetjingsgraden blandt menn av alle fylke i Noreg. 


*Som følgje av endringar i SSB sitt rapporteringsgrunnlag er tala frå 2015 og seinare ikkje samanliknbare med tala før dette året.