I 2040 er vi 3192 fleire innbyggarar

Om SSB si nye befolkningsframskriving blir oppfylt vil folketalet i Sogn og Fjordane bli 113 422 personar den 1. januar 2040. Det er 3 192 personar meir enn ved inngangen av 2018. Den prosentvise folketalsauken frå 2018 til 2040 blir 2,9 prosent. Det er i midlertidig stor skilnad på befolkningsutviklinga i kommunane innad i fylket. 

For meir informasjon sjå:

Mange nye føretak i 2017!

2017 var eit godt år med omsyn til etablering av nye føretak i Sogn og Fjordane. 

Sjå også rangering etableringsfrekvensen i kommunane: 

Nedgang i folketalet i fyrste kvartal 2018

Tal for flytting, migrasjon, fødselsoverskot og folketalsvekst er no tilgjengelege for 1. kvartal 2018. 

Folkesetnad

Analyse av folketalsendring legg premissar for handlingsrommet vi har i samfunnsplanlegginga, og syner kva utfordringar vi står ovanfor. 

Demografi er meir en folketal, det seier også noko om samansetjinga av befolkninga. Vi delar gjerne demografi opp i kjønn, alder og etnisk opphav. Med etnisk opphav meiner vi her ei gruppe med felles særtrekk, språk eller kultur. Endringar i befolkninga skjer både ved fødsel og død, men også ved innflytting og utflytting. I arbeidet med demografi vert ein spesielt oppteken av korleis ulike sosiale, økonomiske og politiske sider ved samfunnsutviklinga påverkar og vert påverka av dei demografiske endringane over tid. Demografiske endringar er difor eit viktig utgangspunkt for å kunne seie noko om dei utfordringane Sogn og Fjordane står overfor i åra som kommer, innafor dei fleste områda i samfunnet. 

Levekår, livskvalitet, oppvekst og helse

Statistikken for fylket viser at Sogn og Fjordane framleis peikar seg positivt ut på mange levekårsindikatorar. Levekåra i fylket skil seg likevel mindre frå landsgjennomsnittet enn tidlegare. Dette gjeld i særleg grad indikatorar som måler utviklinga for born og ungdom.

Helsetilstanden i befolkninga kan skildrast ved hjelp av fleire indikatorar og det er svært mange faktorar som påverkar utviklinga i folkehelse. Vi har gruppert faktorane i tema etter Helsedirektoratet sin rettleiar til helseoversikt:

Helseoversikt - Oversikt over levekår og livsstil i Sogn og Fjordane

Helseoversikt - Oversikt over levekår og livsstil i Sogn og Fjordane

Dokumentet "Kunnskapsgrunnlag - Oversikt over levekår og livsstil i Sogn og Fjordane (oppdatert januar 2016)" er utarbeidd som følgje av krav og føringar for fylkeskommunen når det gjeld å halde oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer for denne. Vi publiserer også jamleg oppdatert folkehelsestatistikk her på Fylkesspegelen. 

Sogn og Fjordane peikar seg framleis positivt ut på mange levekårsindikatorar. Vi har små inntektsskilnader, høg levealder, og få born som lever i familiar med låg inntekt. Vi har færre born med einsleg forsytar, færre unge lovbrytarar og færre unge arbeidsledige enn landsgjennomsnittet. Trivsel på skulen målt ved 10. klasse er noko betre enn landsgjennomsnittet, og mobbing i skulen for same alderstrinn er vesentleg betre enn for landet. Det same gjeld fråfall i vidaregåande skule.

Levekåra i fylket skil seg likevel mindre frå landsgjennomsnittet enn tidlegare. Dette gjeld i særleg grad indikatorar som måler utviklinga for born og ungdom.


Andre relevante kjelder:

Folkehelsekoordinatorar i kommunane

Samhandlingsbarometeret

Folkehelseprofil 2018 - Sogn og Fjordane 2018

Kommunehelsa statistikkbank - Folkehelseinstituttet

Næringsutvikling, sysselsetjing og verdiskaping

Arbeidsplassutviklinga er, saman med folketalsutviklinga, dei mest sentrale storleikane vi må omtale og analysere for å forstå den regionale utviklinga. 

Statistikk for næringsutvikling, sysselsetjing og verdiskaping i Sogn og Fjordane. Inneheld data frå SSB, NAV, Norsk forskningsråd og data tilrettelagt av SSB for Sogn og Fjordane fylkeskommune. 

Klikk her for å komme til Verdiskapingspanelet - eit panel for å overvåke utviklinga av indikatorane sett i Verdiskapingsplanen. 

  Natur, klima og miljø

  Her kan du finne statistikk for natur, friluftsliv, klima og miljø.

  Samferdsel

  For å skape eit attraktivt fylke, er det viktig med eit godt transportsystem, så vel for gåande og syklande som for kollektivreisande og bilistar.

  Dersom Sogn og Fjordane ikkje skal tape i kampen om arbeidskrafta og dersom næringslivet i fylket skal vere konkurransedyktig også i framtida, er det naudsynt med eit effektivt transportsystem.


  Opplæring

  Opplæring skal bidra til å utvikle elevane sine faglege dugleikar og læringsstrategiar, men også deira sosiale og kulturelle kompetanse og evne til kritisk tenking og medverknad i demokratiske prosessar.


  Sjå Sogn og Fjordane fylkeskommune si nettside for informasjon om opplæring.

  Mangfald, likestilling og integrering

  Fylkeskommunen skal bidra til nedbygging av diskriminerande barreriar og hindre at nye vert skapte. Fylkeskommunen skal arbeide målretta for å fremje likestilling, likeverd og mangfald.


  Kultur

  Her finn du statistikk om kulturtilbodet i Sogn og Fjordane, og innbyggjarane sin bruk av dette. 

  Kommuneøkonomi

  I analysane som vert nytta nedanfor blir det brukt konserntal frå kommunane som grunnlag. Dette betyr at i tillegg til kommunerekneskapen vert og kommunale føretak (KF) og interkommunale selskap (IKS) inkludert.  

  Dei økonomiske hovudtala viser at kommunane i Sogn og Fjordane har noko mindre robust økonomi enn landsgjennomsnittet, spesielt er dette knytt til inntekter (rammetilskot) som har samanheng med folketalsutviklinga og lågare disposisjonsfond. Gjeldsnivået til kommunane i fylket har i fleire år vore under landsgjennomsnittet, men i 2016 auka langsiktig gjeld samanlikna med driftsinntektene til over gjennomsnittet for landet. Det er store ulikskapar mellom kommunane sin økonomi, og dette kjem først og fremst som følgje av eit ulikt inntektsgrunnlag, særleg frå skattar og avgifter frå naturressursar. 

  Likviditeten i kommunane 
  Likviditeten er i gjennomsnitt noko svakare for vårt fylke enn landet, og differansen mot landsgjennomsnittet er noko større i 2016, samanlikna med året før. Det er store variasjonar mellom kommunane. Leikanger har ein arbeidskapital på 47,9 prosent, Aurland 46,2 og Hornindal 45,5 prosent av driftsinntektene. Etter tap på plasseringar i Terra har Bremanger framleis negativ arbeidskapital med – 4,4 prosent. Naustdal kommune har òg negativ arbeidskapital på - 4 prosent.

  Flora

  Flora kommune, kart.jpg

  Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

  Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   

  SSB sin side om Flora kommune

  Gulen

  Gulen kommune, kart.jpg

  Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

  Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                      

  SSB sin side om Gulen kommune

  Solund

  Solund kommune, kart.jpg

  Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

  Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   

  SSB sin side om Solund kommune

  Hyllestad

  Hyllestad kommune, kart.jpg

  Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

  Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   

  SSB sin side om Hyllestad kommune

  Høyanger

  Høyanger kommune, kart.jpg

  Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

  Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   
  SSB sin side om Høyangerkommune

  Vik

  Vik kommune, kart.jpg

  Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

  Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   

  SSB sin side om Vik kommune

  Balestrand

  Balestrand kommune, kart.jpg

  Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

  Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   
  SSB sin side om Balestrand kommune

  Leikanger

  Leikanger kommune, kart.jpg

  Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

  Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   

  SSB sin side om Leikanger kommune

  Sogndal

  Sogndal kommune, kart.jpg

  Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

  Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                    

  SSB sin side om Sogndal kommune

  Aurland

  Aurland kommune, kart.jpg

  Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

  Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                    
  SSB sin side om Aurland kommune

  Lærdal

  Lærdal kommune, kart.jpg

  Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

  Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                               

  SSB sin side om Lærdal kommune

  Årdal

  Årdal kommune, kart.jpg

  Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

  Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   

  SSB sin side om Årdal kommune

  Luster

  Luster kommune, kart.jpg

  Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

  Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                    

  SSB sin side om Luster kommune

  Askvoll

  Askvoll kommune, kart.jpg

  Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

  Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   

  SSB sin side om Askvoll kommune

  Fjaler

  Fjaler kommune, kart.jpg

  Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

  Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                  SSB sin side om Fjaler kommune

  Gaular

  Gaular kommune, kart.jpg

  Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

  Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                    

  SSB sin side om Gaular kommune

  Jølster

  Jølster kommune, kart.jpg

  Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

  Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   

  SSB sin side om Jølster kommune

  Naustdal

  Naustdal kommune, kart.jpg

  Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

  Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   

  SSB sin side om Naustdal kommune

  Førde

  Førde kommune, kart.jpg

  Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

  Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   SSB sin side om Førde kommune

  Bremanger

  Bremanger kommune, kart.jpg

  Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

  Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   SSB sin side om Bremanger kommune

  Vågsøy

  Vågsøy kommune, kart.jpg

  Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

  Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   

  SSB sin side om Vågsøy kommune

  Selje

  Selje kommune, kart.jpg

  Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

  Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   SSB sin side om Selje kommune

  Eid

  Eid kommune, kart.jpg

  Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

  Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   

  Hornindal

  Hornindal kommune, kart.jpg

  Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

  Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   

  Gloppen

  Gloppen kommune, kart.jpg

  Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

  Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   

  Stryn

  Stryn kommune, kart.jpg

  Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

  Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020